Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Audyt efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wprowadza System Białych Certyfikatów (uzyskanie certyfikatów w drodze przetargu), stanowiący wsparcie dla inwestycji proefektywnościowych.


W przetargu może uczestniczyć podmiot, który przedłoży Prezesowi URE prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową wraz z audytem efektywności energetycznej sporządzonym dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, określonych w tej deklaracji.


Potwierdzeniem deklarowanej oszczędności energii - poprawie efektywności energetycznej przez podmiot, który wygrał przetarg jest świadectwo efektywności energetycznej – Biały Certyfikat.


Podmiot, który otrzymał świadectwo efektywności energetycznej – Biały Certyfikat, jest obowiązany po zrealizowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej do sporządzenia audytu efektywności energetycznej potwierdzającego oszczędność energii uzyskaną w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia, w ilości określonej w deklaracji przetargowej.


Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Prawa te są zbywalne.


Audyt efektywności energetycznej
(zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej) to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii;


Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej

 1. Audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:
  • imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu przez niego upoważnionego;
  • kartę audytu efektywności energetycznej;
  • oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
  • ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
  • ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii.
 2. Audyt efektywności energetycznej, przedkładany Prezesowi URE przez inwestora lub podmiot przez niego upoważniony powinien zawierać także opis możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną opłacalności ekonomicznej tych przedsięwzięć i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
 3. Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła zawiera ocenę efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz innego indywidualnego źródła ciepła wytwarzającego i dostarczającego ciepło do obiektu budowlanego, ze wskazaniem, który sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną.


Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej
– działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii;


Oszczędność energii
– ilość energii stanowiącą różnicę między energią potencjalnie zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i uwzględnieniu znormalizowanych warunków wpływających na zużycie energii;


Poprawie efektywności energetycznej służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. Izolacja instalacji przemysłowych
 2. Przebudowa lub remont budynków
 3. Modernizacja:
  • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego
  • oświetlenia
  • urządzeń potrzeb własnych
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła
 4. Odzysk energii w procesach przemysłowych
 5. Ograniczenie:
  • przepływów mocy biernej
  • strat sieciowych w ciągach liniowych
  • strat w transformatorach
 6. Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.