Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Co to jest wskaźnik EP oraz wskaźnik EK?
Co to jest wskaźnik EP oraz wskaźnik EK ?

Wskaźniki w Świadectwie Energetycznym

Wskaźnik EP wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, podaną w kWh/(m2rok).
Wskaźnik EP jest to ilościowa ocena zużycia energii. W świadectwie energetycznym zawarte jest również porównanie obliczonego wskaźnika EP z jego wartością referencyjną (porównawczą) wynikającą z wymagań zawartych w przepisach techniczno – budowlanych. To porównanie wskaźnika EP obliczonego w oparciu o dane rzeczywiste ocenianego obiektu, z wymaganą wartością stanowi jakościową ocenę energetyczną budynku.

Wskaźnik EK wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wielkość ta odniesiona jest do 1 m2 powierzchni użytkowej, podana w kWh/(m2rok). Wskaźnik EK jest miarą efektywności energetycznej budynku.

W przypadku budynków i lokali mieszkalnych nie wyposażonych w instalacje chłodzenia

  • wskaźnik EP informuje o rocznym zapotrzebowaniu na energię pierwotną użytkowaną dla celów ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z energią pomocniczą.
  • wskaźnik EK informuje o rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej.

Właścicielowi nieruchomości powinno zależeć na uzyskaniu wysokiej jakości energetycznej budynku lub lokalu. Małe wartości EP i EK wskazują na jego dużą efektywność i takie użytkowanie energii, które chroni zasoby i środowisko naturalne.