Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Ocena środowiskowa budynku
Ocena środowiskowa budynku

Analiza wpływu budynku na środowisko stanowi uzupełnienie analizy energetycznej budynku i jest niezbędnym składnikiem oceny BREEAM. Niezmiernie ważny jest obowiązujący w UE standard ISO 14001 dotyczący systemów zarządzania środowiskiem, zawierający element ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji.
Nasza firma uczestniczyła w projekcie NOWY EKSPERT przygotowanym przez Fundację Poszanowania Energii. Celem projektu było m. in. poznanie uproszczonej metody oceny oddziaływania budynku na środowisko, inaczej mówiąc

OCENA ŚRODOWISKOWA BUDYNKU

Celem oceny środowiskowej budynku jest określenie jakości obiektu i/lub jego najbliższego otoczenia, jak również jakości jego użytkowania z perspektywy ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

Metoda oceny oddziaływania budynku na środowisko podzielona została na dwie oceny: ilościową oraz jakościową. Ocena ilościowa polega na porównaniu wartości charakterystycznych parametrów (np. zużycia energii czy wody) budynku ocenianego i budynku referencyjnego. Ocena jakościowa polega na subiektywnej ocenie parametrów budynku mających wpływ zarówno na środowisko zewnętrzne jak i komfort wewnętrzny..

Budynki w sposób bezpośredni jak i pośredni oddziaływają na środowisko. Przy wytwarzania ciepła potrzebnego do ogrzewania czy też przygotowywania ciepłej wody użytkowej do powietrza uwalniane są znaczne ilości zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych. W budynkach zużywana jest woda oraz produkowane są odpady. Wskazanym jest zatem ocenienie wpływu obiektów budowlanych na środowisko zarówno na etapie projektowania, jak i eksploatacji.
Projektanci już na etapie projektowania powinni określać wpływ budynku na środowisko. Rolą audytorów jest pokazanie różnic pomiędzy wynikami oceny na etapie projektowania i już po wybudowaniu obiektu, a tym samym ocenienie jakości wykonanych prac. Budynki poddawane ocenie środowiskowej i lokale znajdujące się w nich mogą być lepiej postrzegane na rynku nieruchomości.

 

Przykład uproszczonej Oceny Środowiskowej Budynku