Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Modus Sp. z o.o.

ul. Peszteńska 2 lok. 26

03-925 Warszawa

tel/fax 22 810 80 19

tel. kom. 604 272 605

 

Aktualności
DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Ministerstwem Skarbu Państwa przygotowało Informację Rządu o aktualnej sytuacji i perspektywach polskiej energetyki. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 14 grudnia 2010 r.

 

Dokument zawiera m.in. informacje na temat obecnego stanu krajowej sieci przesyłowej, jednostek wytwórczych energii elektrycznej oraz możliwości ich modernizacji. Oceniono plany inwestycyjne krajowych koncernów energetycznych pod kątem możliwości budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej oraz rozbudowy sytemu przesyłowego. Dokonano przeglądu inwestycji w sektorze gazu ziemnego, w górnictwie i sektorze ropy naftowej.

Przedstawiono działania rządu zaplanowane w ramach przygotowanej w MG „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.", przyjętej przez RM 10 listopada 2010 r. Określono priorytetowe kierunki działań w sektorze, są to:
 

  • poprawa efektywności energetycznej
  • wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • wprowadzenie energetyki jądrowej.

Jednym z narzędzi wspierających jest Ustawa o efektywności energetycznej. Ma ona ułatwić pełne wdrożenie postanowień dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej gospodarki.

Minister Gospodarki przygotowało także projekt Ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, który został przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do prac sejmowych. Usprawnienia w realizacji inwestycji liniowych eksperci MG zawarli w projekcie Ustawy o korytarzach przesyłowych.

Nowe rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii ujęte zostały w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, przyjętym przez RM 7 grudnia 2010 r. KPD jest prognozą osiągnięcia w 2020 r. 15,5 proc. udziału OZE w zużyciu energii końcowej brutto.

Więcej szczegółów w opracowaniu:

Informacja Rządu o aktualnej sytuacji i perspektywach polskiej energetyki