Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Modus Sp. z o.o.

ul. Peszteńska 2 lok. 26

03-925 Warszawa

tel/fax 22 810 80 19

tel. kom. 604 272 605

 

Artykuły
Innowacyjna e-Usługa do samodzielnego obliczania Świadectw Energetycznych Budynków

Pragniemy przedstawić naszą nową e-Usługę służącą do samodzielnej oceny charakterystyki energetycznej budynku, która w prosty i przyjazny sposób poszerza wiedzę o nieruchomości. SYSTEM daje możliwość stworzenia modelu budynku i dokonywania w nim zmian i ulepszeń, których efekty są oceniane na bieżąco w sposób analogiczny jak w Świadectwie Energetycznym Budynku.


Wszystkie konieczne do obliczeń dane wprowadzane są do SYSTEMU tylko w ośmiu krokach: Bezpłatnie można dowolną ilość razy zmieniać dane i korygować model budynku. Dopiero wtedy gdy uznacie, że wprowadzone dane są poprawne i to potwierdzicie, SYSTEM pozwoli Wam na przejście do opcji płatności, a następnie wygenerowanie wyniku.
Jednorazowa opłata w formie SMS-a w wysokości 10,98 PLN brutto uprawnia do uzyskania pięciu wyników tzn. po uzyskaniu pierwszego wyniku, SYSTEM daje możliwość jeszcze czterokrotnego wprowadzania nowych danych, lub modyfikowania danych wcześniej wprowadzonych i uzyskiwania kolejnych czterech wyników. Otrzymany wynik ma postać pliku PDF z możliwością wydruku, w formie zbliżonej do Świadectwa Energetycznego Budynku,. Wynik nie stanowi wymaganego przez prawo dokumentu, służy jedynie pogłębieniu wiedzy o nieruchomości

- Jeśli nie chcecie ponosić zbędnych kosztów, a pragniecie wiedzieć więcej - to na własny użytek bez udziału specjalisty, przy pomocy naszego SYSTEMU przeprowadźcie wstępną analizę budynku.

- Jeśli dotychczas nie byliście zainteresowani tematem oceny energetycznej budynków, nie jest to przeszkodą abyście z powodzeniem posługiwali się naszym SYSTEMEM. W najtrudniejszym miejscu na Wasze życzenie mogą zostać użyte wartości domyślne z obowiązujących norm.

- Jeśli przejrzysta struktura graficzna SYSTEMU, oraz wiadomości w nim zawarte pozwolą Wam uzyskać oczekiwane wyniki i informacje, osiągniemy założony cel.

- Jeśli okaże się, że SYSTEM to za mało i zapragniecie skorzystać z naszej wiedzy oraz usług doradczych i audytorskich, będziemy tym usatysfakcjonowani.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.paszportenergetyczny.com

Definicje

 

 1. Usługodawca - Modus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000311568, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.
  NIP 113 - 273 - 25 - 39;
 2. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
 3. Usługa elektroniczna - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy regulamin, polegająca na udostępnieniu dla Użytkowników w serwisie www.paszportenergetyczny.com aplikacji "System do samodzielnej oceny charakterystyki energetycznej budynków" ;
 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. nr 171, poz. 1800);
 5. System teleinformatyczny - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 6. Serwis www.paszportenergetyczny.com - serwis internetowy należący do Usługodawcy, za pośrednictwem którego Usługodawca umożliwia dostęp do aplikacji i świadczy usługi na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie ;
 7. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 8. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 9. Regulamin - niniejszy regulamin;

 

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.paszportenergetyczny.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług
  3. Usługodawca świadczy czynności zgodnie z Regulaminem
  4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 2. Rejestracja